AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER
Imprimeix

Ordenances

ORDENANCES EN VIGOR
 
NÚMERODESCRIPCIÓ
1 ORDENANÇA FISCAL DENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
2 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES
3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
4 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
5 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
6 TAXA PER LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
7 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL
8 TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
9 TAXA DE CLAVEGUERAM
10 ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
11 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
12 TAXA REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
13 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
14 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'ANTENES DE RADIOCOMUNICACIÓ
15 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE L'APLICACIÓ EN EL TERRITORI DEL MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ I PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL DE LES AIGÜES CONTRA LA CONTAMINACIÓ PRODUÏDA PER ADOBS QUÍMICS I NITRATS UTILITZATS EN LA AGRICULTURA
16 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS
17 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS I LA DEFENSA DE CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS
18 ORDENANÇA PER A LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS D'EXTRACCIÓ D'ÀRIDS.
19 TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
20 ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, CONTROL, I TINENÇA D’ANIMALS AL MUNICIPI DE CERVIÀ DE TER
   
   
   
   
Share in FacebookTweet it!
Copyright © 2019 Ajuntament de Cervià de Ter.