AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER
Imprimeix

Calendari_contribuent

L'Ajuntament en ple i Xaloc mitjançant la corresponent acta i edicte respectivament, posen en coneixement dels subjectes passius i altres obligats al pagament, els terminis de cobrament en període voluntari corresponents a l'exercici 2012, que queden repartits de la següent manera:

 

IBI Urbana                                                 del 15 d'abril al 15 de juny

IBI Rústica                                                 de l'1 de setembre al 31 d'octubre

IAE                                                           de l'1 de setembre al 31 d'octubre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica    del 2 de maig al 29 de juny, ambdós inclosos.

Taxes per la conservació del clavegueram     del 2 de maig al 29 de juny, ambdós inclosos.

Taxes per la conservació de nínxols              del 2 de maig al 29 de juny, ambdós inclosos.

Taxa per la recollida d'escombreries             Trimestralment

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Share in FacebookTweet it!
Copyright © 2019 Ajuntament de Cervià de Ter.