AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER
Imprimeix

Perfil del contractant

L'Ajuntament de Cervià de Ter, com a ens públic que realitza contractacions i d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s'inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l'òrgan de contractació

 

OBRA: Investigació, consolidació i posada en valor del Castell de Cervià de Ter

OBRA: Projecte d’investigació, consolidació i posada en valor del castell de Cervià de Ter.

OBRA: Edicte d’aprovació del plec de condicions economico-administratives que regiran la contractació per procediment obert iurgent del servei de neteja dels edificis municipals.

OBRA: Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran el concurs públic per a la concessió del servei d’aigües.

OBRA: Remodelació i formació de voreres a Avinguda CatalunyaGi-633

OBRA: Pista Polivalent

OBRA: Remodelació i urbanització de la PlaçaRaset

OBRA: Rehabilitació de l’Hotel d’Entitats

 

 

OBRA:Remodelació i formació de voreres a Avinguda Catalunya Gi-633

 

  

OBRA: Pista Polivalent

 

 

OBRA: Remodelació i urbanització de la Plaça Raset

 

Share in FacebookTweet it!
Copyright © 2019 Ajuntament de Cervià de Ter.